Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

          XVI   
          Międzynarodowa   Konferencja   Naukowa
          Kolegium   Nauk  o  Zarządzaniu  i  Jakości
          Uniwersytetu   Ekonomicznego  w  Krakowie

 

     Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo

 

Prelegenci i Moderatorzy

Skład osobowy paneli eksperckich, szczegółowa tematyka i bio prelegentów zaprezentowane są poniżej.
Jak co roku panele eksperckie zapowiadają się bardzo interesująco.
Zapraszamy!

The composition of the expert panels, detailed topics and speakers’ bio are presented below.
As every year, the expert panels promise to be very interesting.
Please join us!

1 PANEL EKSPERCKI: Rachunkowość - Informacja w rachunkowości: kontekst finansowy i niefinansowy

Temat przewodni: Informacja w rachunkowości: kontekst finansowy i niefinansowy

 

Tematem dyskusji będą współczesne uwarunkowania informacji w rachunkowości w kontekście finansowym oraz niefinansowym. Szczególnie miejsce w dyskusji będzie zajmować problematyka sytuacji kryzysowych w kontekście przedstawiania informacji ekonomicznej oraz postępująca automatyzacja i informatyzacja, które mogą mieć bezpośredni i znaczący wpływ na system współczesnej rachunkowości. Równocześnie w panelu podjęty zostanie problem „zielonych finansów„ w kontekście ESG i możliwości kształtowania rzeczywistości
w tym roli biegłych rewidentów w procesie atestacji danych. Dyskusja będzie dotyczyła również zawodu księgowego i biegłego rewidenta. Analizie poddane zostaną również szczególne uwarunkowania determinant informacji w obecnym, niestabilnym otoczeniu gospodarczym.

Formalna tematyka wystąpień:

 1. J.Wojnarowski  „Zrównoważony rozwój jako kluczowy element due dilligence w procesach inwestycyjnych i transakcjach”;
 2. G.Oszczypała  ”Usługi biegłego rewidenta wpierające rozwój i bezpieczeństwo gospodarcze”;
 3. M.Chomuszko  „Automatyzacja audytu finansowo – podatkowego”;
 4. R.Marciniak  „Specyfika raportowania ESG”.

Uczestnicy panelu (kolejność wystąpień):

 1. Jakub WOJNAROWSKI   ACCA  Dyrektor Zarządzający Europa Centralna i Zachodnia
 2. Grzegorz OSZCZYPAŁA   PIBR  Prezes PIBR O/Kraków
 3. Magdalena CHOMUSZKO – CH Beck, Niezależny konsultant
 4. Rafał MARCINIAK – Marciniak BFC   Prezes Zarządu Marciniak BFC

Moderator panelu:

Prof. UEK dr hab. Artur Hołda – Katedra Rachunkowości

Zachęcamy uczestników konferencji, społeczność akademicką do uczestnictwa w panelu.

1 EXPERTS' PANEL: Accounting - Information in accounting: financial and non-financial contexts

Main topic:
Information in accounting: financial and non-financial contexts

The topic of discussion will be the contemporary determinants of information in accounting in both financial and non-financial contexts. In particular, the issue of crises in the context of the presentation of economic information and the increasing automation and computerisation, which may have a direct and significant impact on the contemporary accounting system, will occupy a special place in the discussion. At the same time, the panel will address the issue of 'green finance’ in the context of ESG and the possibility of shaping reality including the role of auditors in the data attestation process.

The discussion will also focus on the accounting and auditing profession. The specific determinants of information in the current volatile economic environment will also be analysed.

Formal presentation topics:

J.Wojnarowski „Sustainability as a key element of due diligence in investment processes and transactions”;
G.Oszczypała „Auditor services supporting development and economic security”;
M.Chomuszko „Automation of financial and tax audit”;
R.Marciniak „Specifics of ESG reporting”.

Panellists (order of presentation):

 1. Jakub WOJNAROWSKI ACCA Managing Director Central and Western Europe
 2. Grzegorz OSZCZYPAŁA PIBR President PIBR O/Kraków
 3. Magdalena CHOMUSZKO – CH Beck, Independent Consultant
 4. Rafał MARCINIAK – Marciniak BFC President of the Board Marciniak BFC
  Panel moderator:

Prof. UEK Dr. Artur Hołda – Department of Accounting

We encourage the conference participants, the academic community to participate in the panel.

Data panelu:   20/05/2024 poniedziałek godz. 13:30-15:00.     
Link do wydarzenia on-line na platformie wirtualnej: Teams meeting

Uczestnicy panelu

Moderatorzy panelu

2 PANEL EKSPERCKI: Turystyka na rynku pracy

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na panel ekspertów poświęcony turystyce.

Temat przewodni: Turystyka na rynku pracy

Współczesny rynek pracy podlega wielu przemianom. Z jednej strony wzrost płacy minimalnej, migracje, liczne zwolnienia, a z drugiej wdrażane rozwiązania cyfrowe w firmach, robotyzacja, sztuczna inteligencja, zmiany w kulturze pracy – decydują o funkcjonowaniu rynku pracy. Podróżowanie i wykonywanie pracy zdalnej wywołało zjawisko worcation, pytanie tylko czy firmy, ale i destynacje turystyczne są na nie gotowe? A podejmując kwestie nowych technologii czy roboty zastąpią pracę żywą w usługach turystycznych? Jak zmienia się profil zasobów siły roboczej w turystyce w kontekście zjawisk migracyjnych, a co za tym idzie kultury pracy? I wreszcie jakie nowe kompetencje winien mieć poszukujący pracy na rynku turystycznym?

Miedzy innymi tymi kwestiami podzieli się zacne grono ekspertów, w skład którego wchodzą:

 1. Paula Fanderowska – Prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Wiceprezes zarządu Kraków5020
 2. Paweł Galiak – Dyrektor Pionu Handlowego Kraków Airport
 3. Krzysztof Jędrocha – Dyrektor Regionalny IGHP w Małopolsce
 4. Karol Wagner–  Członek Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej

Zachęcamy uczestników konferencji, społeczność akademicką do uczestnictwa w panelu.
Z pewnością każdy z Państwa znajdzie temat, który go zainteresuje.

Moderatorzy

Prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk

Dr  Zofia Gródek-Szostak

2 EXPERTS' PANEL: Tourism on the labour market

Ladies and Gentlemen,
You are cordially invited to an expert panel on tourism.
The main topic: Tourism on the labour market

Today’s labour market is subject to many changes. On the one hand, the increase in minimum wages, migration, numerous redundancies, and on the other, the implementation of digital solutions in companies, robotisation, artificial intelligence, changes in work culture – determine the functioning of the labour market. Travelling and doing remote work has triggered the phenomenon of workation, the question is only whether companies, but also tourist destinations, are ready for it? And taking up the question of new technologies, will robots replace live labour in tourism services? How is the profile of the tourism workforce changing in the context of migratory phenomena and thus work culture? And finally, what new competences should a job seeker in the tourism market have?
These questions, among others, will be shared by a distinguished group of experts comprising:

1. Paula Fanderowska – President of the Conferences and Congresses in Poland Association. Vice President of the Management Board of Krakow5020
2. Paweł Galiak – Director of the Kraków Airport Commercial Division
3. Krzysztof Jędrocha – Regional Director IGHP Małopolska
4. Karol Wagner – Board Member of the Tatra Chamber of Commerce

We encourage the conference participants, the academic community to participate in the panel.
Surely each of you will find a topic that interests you.

Moderators:
Prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk
Dr Zofia Gródek-Szostak

Data panelu:   20/05/2024 poniedziałek godz. 13:30-15:00.
Link do wydarzenia on-line na platformie wirtualnej: Teams meeting

Uczestnicy panelu

Moderatorzy panelu

3 PANEL EKSPERCKI: .kUEK

Temat przewodni: .kUEK: kapitał społeczny stowarzyszenia absolwentów

Czy jest coś wyjątkowego w UEK?
Jak to się dzieje, że absolwenci chętnie wracają na rodzimą uczelnię jako dojrzali ludzie i chętnie spotkają się po latach, angażując się w działalność jako wolontariusze?

Jest jedno miejsce, które nie ma adresu w realu ale jest zaparkowane w wirtualu. Zgromadzeni są tam różni ludzie, widać nieznane miejsca w kraju i za granicą, jakieś inicjatywy są przekuwane w konkretne działania, ktoś kogoś wspiera, ktoś inny prowadzi szkolenie a jeszcze inni siedzą przy piwie i gorączkowo dyskutują. Mówi się o nich, że tworzą prawdziwą społeczność, w której więzi budowane są na zaufaniu, otwartości, współpracy, działaniu pro bono ale jednak z korzyścią dla każdego.

.kuek Alumni UEK – tak nazywa się stowarzyszenie, które buduje kapitał społeczny w działaniu na rzecz społeczności absolwenckiej. Czujcie się zaproszeni i poczujcie atmosferę tej społeczności. Zapraszamy!

W panelu będą uczestniczyli:

 1. Monika Martuszewska-Skoczyńska– Prezeska KUEK Alumni UEK
 2. Kamil Małochleb – vice-Prezes KUEK Alumni UEK

Moderator panelu:

Anna Kołodko – Dyrektor ds. Finansowych i Administracji w Eurobent Sp. z o.o.

Zachęcamy uczestników konferencji, społeczność akademicką i absolwentów UEK do uczestnictwa w panelu.

3 EXPERTS' PANEL: .kUEK

The theme: .kUEK: the social capital of the alumni association

Is there something special about UEK?
How is it that alumni are eager to return to their home university as mature people and are keen to meet up years later, getting involved as volunteers?

There is one place that has no address in the real world but is parked in the virtual. Different people are gathered there, you can see unfamiliar places at home and abroad, some initiatives are being turned into concrete actions, someone is supporting someone, someone else is giving a training course and still others are sitting over a beer and feverishly discussing. They are said to form a real community, where bonds are built on trust, openness, cooperation, acting pro bono, but nevertheless to everyone’s benefit.

.kuek Alumni UEK – this is the name of the association that builds social capital in action for the alumni community. Feel invited and feel the atmosphere of this community. You are welcome!

The panel will be attended by:

Monika Martuszewska-Skoczyńska – President of KUEK Alumni UEK
Kamil Małochleb – vice-president of KUEK Alumni UEK

Panel moderator:
Anna Kolodko – Director of Finance and Administration at Eurobent Sp. z o.o.

 

Conference participants, the academic community and UEK Alumni are encouraged to attend the panel.

Data panelu:   20/05/2024 poniedziałek godz. 13:30-15:00.     
Link do wydarzenia on-line na platformie wirtualnej: Zoom meeting

Uczestnicy panelu

Moderator panelu

4 PANEL EKSPERCKI: Controlling: automatyzacja, digitalizacja i kompetencje cyfrowe

Podczas panelu na konferencji eksperci uczestniczący w prezentacji tematyki: „Automatyzacja, digitalizacja i kompetencje cyfrowe” skupią się na dynamicznych zmianach w otoczeniu biznesowym, szczególnie na przekształceniu z analogowego zarządzania na cyfrowe.

Podkreślona zostanie konieczność zarządzania zmianą w kontekście rozwoju zawodowego i pojawiania się nowych zawodów.

Eksperci omówią szanse dla controllerów, którzy zaadaptują się do nowej sytuacji poprzez wykorzystanie nowych narzędzi i metod pracy, co pozwoli im zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoją wartość w organizacji.

Dyskusja będzie również skupiała się na wymianie doświadczeń z różnych branż i organizacji, podkreślając znaczenie dostosowania się do zmian oraz omawiając narzędzia i wyzwania z nimi związane.

W panelu wezmą udział:

 1. Witold Kała – Członek Zarządu Grupy Roboczej ICV Dolny Śląsk – Head of Controlling w Selsey Sp. z o.o.,
 2. Anna Kolodko – Członek Zarządu Grupy Roboczej ICV Dolny Śląsk – Dyrektor ds. Finansowych i Administracji w Eurobent Sp. z o.o.,
 3. Marta Siennicka – Członek Zarządu Grupy Roboczej ICV Dolny Śląsk – Główna Księgowa w HMT Heldener Metalltechnik Polska Sp. z o.o. & Co. Sp. K.
 4. Szymon Szawerna – Członek Zarządu Grupy Roboczej ICV Dolny Śląsk – Dyrektor Biura Alokacji Kosztów w Departamencie Zarządzania Kosztami w SANTANDER Bank Polska S.A.

Moderator panelu:

Dariusz Okniński – Lider Grupy Roboczej ICV Dolny Śląsk

4 EXPERT PANEL: Controlling: automation, digitalisation and digital competence

The main topic: Controlling: automation, digitalisation and digital competence.

During the panel at the conference, experts presenting on the theme of „Controlling – Automation, Digitalization, and Digital Competencies” will focus on the dynamic changes in the business environment, particularly the transition from analogue to digital management.

Emphasis will be placed on the necessity of change management in the context of professional development and the emergence of new professions.

Experts will discuss opportunities for controllers who adapt to the new situation by utilizing new tools and work methods, enabling them to acquire new skills and increase their value within the organization.

The discussion will also revolve around sharing experiences from different industries and organizations, highlighting the importance of adapting to changes and discussing the tools and challenges associated with them.

 

The panel will include:

 1. Witold Kała  – Board Member of the ICV Lower Silesia Working Group – Head of Controlling at Selsey Sp. z o.o.,
 2. Anna Kolodko – Member of the Board of the Lower Silesia ICV Working Group – Head of Finance and Administration at Eurobent Sp. z o.o.,
 3. Marta Siennicka – Member of the Board of the ICV Working Group Lower Silesia – Chief Accountant at HMT Heldener Metalltechnik Polska Sp. z o.o. & Co. Sp. K.
 4. Szymon Szawerna – Member of the Board of the ICV Lower Silesia Working Group – Director of the Cost Allocation Office in the Cost Management Department at SANTANDER Bank Polska S.A.

Panel moderator:

Dariusz Okniński – Leader of the ICV Lower Silesia Working Group

Data panelu:   20/05/2024 poniedziałek godz. 15:15-16:45.
Link do wydarzenia on-line na platformie wirtualnej: Zoom meeting 

Uczestnicy panelu

Moderator panelu

5 PANEL EKSPERCKI: Innowacje w inżynierii środowiska: nowe technologie i perspektywy rozwoju

Temat przewodni: Innowacje w inżynierii środowiska: nowe technologie i perspektywy rozwoju

Panel ten skupi się na najnowszych innowacjach w dziedzinie inżynierii środowiska oraz ich potencjalnym wpływie na poprawę stanu środowiska i zrównoważony rozwój. Eksperci będą omawiać różnorodne aspekty innowacyjnych rozwiązań, włączając w to nowe technologie, strategie projektowe, podejścia do zarządzania oraz wyzwania związane z wdrażaniem tych rozwiązań w praktyce.

Podczas panelu eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami, prezentując najlepsze praktyki oraz studia przypadków, które mogą stanowić inspirację dla innych projektów i inicjatyw.

Poprzez omawianie najnowszych technologii, perspektyw rozwoju oraz najlepszych praktyk w zarządzaniu środowiskowym, panel ten stanowi ważną platformę dla wymiany wiedzy i doświadczeń, wspierając innowacyjność i postęp w dziedzinie inżynierii środowiska.

W panelu wezmą udział eksperci:

 1. Paweł Jastrzębski – Dyrektor ds. Innowacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie,
 2. Wojciech Luboń – Prezes Zarządu, Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”  Sp. z o. o.,
 3. Grzegorz Pełka– Wiceprezes Zarządu, Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”  Sp. z o. o.

Moderator panelu:

Dr inż. Artur Jachimowski

 Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5 EXPERTS PANEL: Innovations in environmental engineering: new technologies and development perspectives

Keynote topic:
Innovation in environmental engineering: new technologies and development perspectives

This panel will focus on the latest innovations in environmental engineering and their potential impact on environmental improvement and sustainability.

Experts will discuss various aspects of innovative solutions, including new technologies, design strategies, management approaches and the challenges of putting these solutions into practice.

During the panel, experts will share their experiences, presenting best practices and case studies that can inspire other projects and initiatives.

By discussing the latest technologies, development perspectives and best practices in environmental management, this panel provides an important platform for sharing knowledge and experiences, fostering innovation and progress in the field of environmental engineering.

The panel will include experts:

 • Paweł Jastrzębski – Innovation Director, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. in Kraków,
 • Wojciech Luboń – President of the Board, Institute for Sustainable Energy „Miękinia” Sp. z o. o,
 • Grzegorz Pełka– Vice President of the Board, Institute for Sustainable Energy „Miękinia” Sp. z o. o.

Panel moderator:

Dr inż. Artur Jachimowski

Department of Technology and Ecology of Products
Krakow University of Economics

Data panelu:   20/05/2024 poniedziałek godz. 15:15-16:45.     
Link do wydarzenia on-line na platformie wirtualnej: Teams meeting

Uczestnicy panelu

Moderator panelu

6 PANEL EKSPERCKI: Wyzwania systemu kaucyjnego w Polsce i skutki jego wdrożenia

Temat przewodni: Wyzwania systemu kaucyjnego w Polsce i skutki jego wdrożenia

Panel praktyków odbędzie się z udziałem reprezentantów kluczowych interesariuszy systemu kaucyjnego – wprowadzającego napoje, zbierającego odpady opakowaniowe w sklepach oraz operatora systemu. Paneliści na podstawie swojego doświadczenia  zawodowego podzielą się spostrzeżeniami na temat wyzwań i szans jakie niesie za sobą system kaucyjny. Biorąc udział w panelu pozyskamy wiedzę o aktualnej problematyce dotyczącej systemu kaucyjnego oraz obowiązkach stojących przed podmiotami objętych regulacjami systemu kaucyjnego. Postaramy się odpowiedzieć również na pytanie: czy  „Jakie są perspektywy rozwoju  systemu kaucyjnego w Polsce?”

Odpowiedzi na postawione pytania poszukają eksperci:

Krzysztof Hornicki  –Krajowy System Kaucyjny ZWROTKA S.A.

Czesław Kawalec – TYMBARK – MWS Sp. z o.o.

Artur Wiśniewski – Dino Polska

Moderator panelu:

Prof. UEK dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik

Katedra Opakowalnictwa Towarów
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

6 EXPERTS' PANEL: Challenges of the bail system in Poland and the effects of its implementation

Focus topic:
Challenges of the deposit system in Poland and the effects of its implementation

A panel of practitioners will be held with representatives of the key stakeholders in the deposit system – the beverage introducer, the shop waste collector and the system operator. The panellists will share insights from their professional experience on the challenges and opportunities presented by the deposit system. By participating in the panel, we will gain knowledge of the current issues surrounding the deposit system and the obligations faced by those regulated by the deposit system. We will also try to answer the question „What are the prospects for the development of the bail system in Poland?”.

Answers to the questions posed will be sought by experts:

Krzysztof Hornicki -Krajowy System Kaucyjny ZWROTKA S.A.

Czesław Kawalec – TYMBARK – MWS Sp. z o.o.

Artur Wiśniewski – Dino Polska

Moderator of the panel:

Prof. UEK Agnieszka Cholewa-Wójcik

Data panelu:   21/05/2024 wtorek godz. 09:00-10:30.     
Link do wydarzenia on-line na platformie wirtualnej: Teams meeting

Uczestnicy panelu

Moderator panelu

7 PANEL EKSPERCKI: Przedsiębiorczość Silver Economy

Temat przewodni:
Przedsiębiorczość Silver Economy

Przedsiębiorczość seniorów staje się jednym z ważniejszych wyzwań w współczesnych gospodarek na świecie. Z reguły za przedsiębiorców seniorów uznaje się osoby powyżej 50 roku życia określane mianem 50+. Przedsiębiorczość seniorów dotyczy więć osób, które są jeszcze czynne zawodowo, a którym to do momentu przejścia na emeryturę pozostał jeszcze pewien czas, a które z reguły są już mniej mobilne, mniej elastyczne. Są to osoby, które mają już ogromne doświadczenie zawodowe, które mogą szukać okazji do tzw. alternatywy później kariery. Jakie wyzwania towarzyszą przedsiębiorczości srebrnej gospodarki? Jak powinien kształtować się system wsparcia i rozwoju srebrnej gospodarki? Na te pytania poszukają odpowiedzi uczestnicy sesji eksperckiej.

Odpowiedzi na postawione pytania poszukają eksperci:

 1. Stanisław Bisztyga – Ekonomista, polityk, samorządowiec, Senator RP VII parlamentu,
 2. Maria Grodzińska – Artystka, freelancerka, doradczyni biznesowa,
 3. Joanna Jakubowska-Łazęcka – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Innowacji i Rozwoju Biznesu MARR SA,
 4. Adw. Bernadetta Latała-Nowakowska – właścicielka Kancelarii Adwokackiej BLN.

Moderatorzy panelu:

 1. dr Zofia Gródek-Szostak – Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK
 2. Prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk – Katedra Turystyki UEK
7 EXPERTS' PANEL: Silver Economy Entrepreneurship

The main theme:
Silver Economy Entrepreneurship

Senior citizen entrepreneurship is becoming one of the most important challenges in today’s global economies.

As a rule, people over the age of 50, referred to as 50+, are considered to be senior entrepreneurs.

Senior entrepreneurship, therefore, refers to people who are still working and who have some time left before retirement, and who are usually already less mobile, less flexible.

These are people who already have a great deal of work experience, who may be looking for an opportunity for a so-called „later career alternative”.

What are the challenges accompanying silver economy entrepreneurship?

How should the silver economy support and development system be shaped? The participants of the expert session will seek answers to these questions.

Experts will seek answers to these questions:

Stanisław Bisztyga – Economist, politician, local government member, Senator of the Seventh Parliament of the Republic of Poland,
Maria Grodzińska – Artist, freelancer, business advisor,
Joanna JakubowskaŁazęcka – Deputy Director of the Innovation and Business Development Department of MARR SA,
Advocate Bernadetta Latała-Nowakowska – owner of the BLN Law Firm.

Panel moderators:

dr Zofia Gródek-Szostak – Department of Economics and Organisation of Enterprises, UEK
Prof. Agata Niemczyk – Chair of Tourism at UEK

Data panelu:   21/05/2024 wtorek godz. 09:00-10:30.     
Link do wydarzenia on-line na platformie wirtualnej: Teams meeting

Uczestnicy panelu

Moderatorzy panelu

8 PANEL EKSPERCKI: Strategie zarządzania w sporcie. Ludzie, emocje, wynik.

Temat przewodni:
Strategie zarządzania w sporcie. Ludzie, emocje, wynik.

Zarządzanie w sporcie w obecnych czasach to wyzwanie równe kierowaniu dużym przedsiębiorstwem, gdzie ważne są obrana strategia, dobór odpowiednich ludzi, wynik sportowy i ekonomiczny, umiejętność kontroli podejmowanych działań, a nad tym wszystkim stoją emocje. Który z tych elementów jest kluczowy dla osiągnięcia zakładanych celów i czy można stworzyć model zarządzania gwarantujący sukces? 

Organizacja sportowa, jak każda inna działająca na wolnym rynku, musi mieć zbudowany system ekonomiczny pozwalający na finansowanie działalności oraz gwarantujący płynność finansową. Modele finansowania w świecie sportu współuczestniczą w jednym momencie, co pozwala z jednej strony na rozproszenie ryzyka związanego z ewentualną utratą płynności finansowej, a z drugiej stanowi narzędzie kreatywnego zarządzania w zakresie pozyskiwania środków. Jak to wygląda w praktyce?

Oprócz elementów policzalnych ogromną rolę w rywalizacji sportowej odgrywa psychologia. Nie trzeba być specjalistą w tej dziedzinie, by zauważać potrzeby drugiego człowieka. Praca związana z zarządzaniem, w tym praca na szczeblu szkoleniowym, staje się coraz bardziej wymagająca w zakresie sfery psychicznej. Jak dowodzą badania, przekłada się to również na szczebel zarządzania, gdzie podejmowane decyzje mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia wybranych organizacji.

W końcu, to bezpośrednio człowiek, w roli zawodnika, członka zarządu, prezesa czy trenera ma bezpośredni wpływ na poziom funkcjonowania organizacji i odnoszone sukcesu lub porażki. Jak sprawić, by dostarczać jak najwięcej pozytywnych emocji?

O tym spróbują opowiedzieć zaproszeni goście:

 1. Jarosław Królewski – współzałożyciel i prezes przedsiębiorstwa informatycznego Synerise tworzącego oprogramowanie
  oparte na sztucznej inteligencji oraz prezes zarządu piłkarskiego klubu Wisła Kraków.
 2. Ewelina Kobryn – jedyna polska koszykarska, która wygrała ligę WNBA, rozgrywki Euroligi, EuroCup.
  Była reprezentantka Polski i menadżer reprezentacji Polski w koszykówce kobiet. Założycielka Foundation Ewelina Kobryn E11.
 3. Grzegorz Radwan – były reprezentant Polski w koszykówce, założyciel szkoły sportowej RadwanSport oraz twórca rozgrywek Koszykarskiej Ligi Szkolnej, społecznego projektu dla dzieci i młodzieży z całej Polski, liczącego ponad 2 tysiące uczestników

Moderator panelu:
dr Adam Popek – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Zachęcamy uczestników konferencji, społeczność akademicką do uczestnictwa w panelu.

8 EXPERTS' PANEL: Management strategies in sport. People, emotions, outcome.

The main topic:
Management strategies in sport. People, emotions, outcome.

Management in sport these days is as challenging as managing a large enterprise, where strategy, the right people, sporting and economic performance, the ability to control the actions taken are all important, and above all there are emotions. Which of these elements is the key to achieving the desired goals, and is it possible to create a management model that guarantees success?

A sports organisation, like any other operating in the free market, must have a structured economic system to finance its activities and guarantee liquidity. Funding models in the world of sport coalesce at one point in time, allowing on the one hand the risks associated with a possible loss of liquidity to be dispersed, and on the other hand providing a tool for creative management in terms of fundraising. What does this look like in practice?

In addition to the quantifiable elements, psychology plays a huge role in sporting competition. One does not have to be a specialist in this field to notice the needs of another person. Management work, including work at the coaching level, is becoming increasingly demanding in terms of the psychological sphere. As research shows, this also translates to the management level, where the decisions made are crucial to the running of the chosen organisations.

At the end of the day, it is directly the individual, in the role of player, board member, CEO or coach, who has a direct impact on the level of performance of the organisation and the success or failure that is achieved. How do we ensure that we deliver as much positive emotion as possible?

This is what the invited guests will try to talk about:

Jarosław Królewski – co-founder and president of the IT company Synerise, which creates software
based on artificial intelligence and chairman of the board of the Wisła Kraków football club.
Ewelina Kobryn – the only Polish basketball player to have won the WNBA league, the Euroleague, the EuroCup.
Former representative of Poland and manager of the Polish national women’s basketball team. Founder of Ewelina Kobryn E11 Foundation.
Grzegorz Radwan – former Polish national basketball player, founder of RadwanSport sports school and creator of the Basketball School League, a social project for children and young people from all over Poland, with over 2,000 participants.

Panel moderator:
Dr Adam Popek – Academy of Physical Education in Krakow

Conference participants, the academic community are encouraged to attend the panel.

Data panelu:   21/05/2024 wtorek godz. 09:00-10:30.     
Link do wydarzenia on-line na platformie wirtualnej: Teams meeting

Uczestnicy panelu

Moderator panelu

9 PANEL EKSPERCKI: Teatr na światowej scenie. Zarządzanie współczesnym teatrem: współpraca międzynarodowa

Temat przewodni: Teatr na światowej scenie. Zarządzanie współczesnym teatrem: współpraca międzynarodowa

 

Teatr jako instytucja kultury, a dokładniej instytucja sztuk scenicznych z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości jest organizacją ukierunkowaną na realizację celów adekwatnych do formy własności, formy organizacyjnej i rozmiaru działalności.  W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie, przed teatrami stoją różne wyzwania, oprócz zaspokajania lokalnych potrzeb kulturalnych, teatr powinien konkurować również na globalnej scenie artystycznej.

W związku z powyższym niezwykle interesująca jest problematyka umiędzynarodowienia teatru, wyzwań związanych z zarządzaniem teatrem w kontekście międzynarodowym z koniecznością integrowania, często wykluczających się rozmaitych tradycji i perspektyw różnorodności kulturowej.

Aspekty te będą poruszane w dyskusji z zaproszonymi Ekspertami, reprezentującymi teatry oraz organizacje, które na co dzień mierzą się z problemami związanymi z umiędzynarodowieniem działalności.

Niniejszy panel ma na celu inspirację, dostarczenie praktycznych wskazówek oraz stymulowanie wymiany idei, a także promowanie umiędzynarodowienia teatrów poprzez wzmocnienie kompetencji zarządzania oraz innowacyjnych strategii biznesowych w sektorze teatralnym.

W panelu wezmą udział eksperci:

 1. dr Iwona Woźniak – Dyrektorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu,
 2. Wojciech Goleman – Dyrektor Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”,
 3. Andrzej Bienias– Aktor teatralny i filmowy,
 4. Jarosław Fret– Dyrektor Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Założyciel i lider teatru ZAR.

Moderatorzy panelu:

 1. Prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński
 2. mgr Julia Karcz-Ryndak
 3. dr Mariola Wiater

Katedra Zarządzania Procesowego
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

9 EXPERTS' PANEL: Theatre on the world stage. Managing contemporary theatre: international cooperation

Keynote topic: Theatre on the world stage. Managing contemporary theatre: international cooperation

 

A theatre as a cultural institution, or more specifically a performing arts institution from the perspective of management and quality sciences, is an organisation focused on achieving objectives appropriate to its form of ownership, organisational form and size of operation. In today’s fast-paced world, theatres face a number of challenges; in addition to meeting local cultural needs, the theatre should also compete in the global arts scene.

In this context, the issue of internationalisation of theatre, the challenges of managing theatre in an international context with the need to integrate different, often mutually exclusive, traditions and perspectives of cultural diversity is of great interest.

These aspects will be addressed in a discussion with invited Experts representing theatres and organisations that face the problems of internationalisation on a daily basis.

This panel aims to inspire, provide practical guidance and stimulate the exchange of ideas, and to promote the internationalisation of theatres by strengthening management competences and innovative business strategies in the theatre sector.

Experts on the panel:

 1. Iwona Woźniak – Director of the Zagłębia Theatre in Sosnowiec,
 2. Wojciech Goleman – Director of „Gardzienice” Centre for Theatre Practices,
 3. Andrzej Bienias– Theatrical and film actor,
 4. Jarosław Fret– Director of The Grotowski Institute, Założyciel Founder and leader of the ZAR Theatre.

Chairmens:

 1. Prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński
 2. Mgr Julia Karcz-Ryndak
 3. Dr Mariola Wiater

Department of Process Management
Krakow University of Economics

Data panelu:   21/05/2024 wtorek godz. 09:00-10:30.     
Link do wydarzenia on-line na platformie wirtualnej: Teams meeting

Uczestnicy panelu

Moderatorzy panelu

10 PANEL EKSPERCKI: MARKETING - Współpraca z klientami - potrzeby, relacje, wartości

Temat przewodni:  Współpraca z klientami – potrzeby, relacje, wartości

Tematem dyskusji będą problemy dotyczące współpracy z klientami – poznawania i kształtowania potrzeb i pragnień, kształtowania satysfakcji, wartości dla klientów oraz tworzenia z nimi dobrych relacji. Prelegenci spróbują odnieść się m.in. do takich kwestii, jak istota
i sposoby tworzenia wartości dla współczesnego klienta, główne źródła jego satysfakcji, zjawisko lojalności współczesnych klientów wobec przedsiębiorstw, marek, produktów.

Jednocześnie dyskusja będzie dotyczyła rzeczywistych działań podejmowanych przez różnego rodzaju organizacje, w celu kształtowania wartości  dla klienta, jego satysfakcji i lojalności, określenia specyfiki, ograniczeń i wyzwań związanych z budowaniem właściwej relacji
z różnego typu jednostkami strony popytowej rynku.

Panel praktyków z udziałem: 

 1. Michał WESOŁOWSKI  CORNING  Dyrektor Sprzedaży

 2. Piotr NIZIO    PARKCASH   Współwłaściciel, Prezes Zarządu

 3. Krzysztof KALEMBA  GALICJA TOMASZEK Regionalny Kierownik Sprzedaży

Moderatorzy panelu:

 1. Prof. Paweł Chlipała
 2. Prof. Piotr Hadrian

Katedra Marketingu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

10 EXPERTS' PANEL: MARKETING - Working with customers - needs, relationships, values

Main topic:
Working with customers – needs, relationships, values

The topic of discussion will be issues concerning cooperation with customers – getting to know and shaping needs and desires, shaping satisfaction, values for customers and creating good relations with them.

The speakers will attempt to address such issues as the essence of and ways of creating value for the modern customer, the main sources of customer satisfaction, and the phenomenon of loyalty of modern customers to companies, brands and products.

At the same time, the discussion will focus on the actual activities undertaken by various types of organisations in order to shape customer value, satisfaction and loyalty, identify the specifics, limitations and challenges of building the right relationship
with different types of market demand side entities.

Panel of practitioners with the participation of:

 1. Michał WESOŁOWSKI CORNING Sales Director

 2. Piotr NIZIO  PARKCASH MA Co-owner, President of the Management Board

 3. Krzysztof KALEMBA GALICJA TOMASZEK Regional Sales Manager

Moderators of the panel:

 1. Prof. Paweł Chlipała
 2. Prof. Piotr Hadrian

Department of Marketing
Krakow University of Economics

Data panelu:   21/05/2024 wtorek godz. 10:45-12:15.     
Link do wydarzenia on-line na platformie wirtualnej: Teams meeting

Uczestnicy panelu

Moderatorzy panelu

11 PANEL EKSPERCKI: Organizacja neuroróżnorodna – wyróżniki, korzyści, wyzwania

Temat przewodni: Organizacja neuroróżnorodna – wyróżniki, korzyści, wyzwania

Determinantą sukcesu współczesnych organizacji jest ich zdolność adaptacji do zmiennych i złożonych uwarunkowań funkcjonowania. W obszarze zasobów ludzkich wyrazem wspominanej zdolności adaptacji może być wdrożenie praktyk na rzecz neuroróżnorodności, odnoszącej się do odmiennych mechanizmów poznawczych wyróżniających pracowników, klientów i innych interesariuszy organizacji będących w spektrum autyzmu. W kontekście skrajnie niskiego, wynoszącego zaledwie 2% zatrudnienia osób neuroróżnorodnych w Polsce szczególnie istotne może być stworzenie płaszczyzny do wieloaspektowej analizy, ukazania perspektyw, wymiany poglądów i doświadczeń związanych z tworzeniem neuroróżnorodnych organizacji w praktyce zarządzania.

Podczas debaty zostaną poruszone także kwestie dostępności sensorycznej w przestrzeni publicznej i środowisku pracy oraz zmian organizacyjnych zachodzących na skutek implementacji koncepcji neuroróżnorodności.

Wynikiem dyskusji będzie ponadto pogłębienie refleksji naukowej na temat znaczenia koncepcji neuroróżnorodności w teorii zarządzania.

W panelu wezmą udział eksperci:

 1. Katarzyna Oksińska – Dyrektorka Departamentu HR w Centralnym Ośrodku Informacji
 2. Karolina Radziszewska – Wiceprezeska ds. zasobów ludzkich na Europę Środkowo-Wschodnią w Skanska SA
 3. Jacek Śmigiel  – tutor, audytor, rekruter, trener w AsperIT, wiceprezes zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu, koordynator projektu Klub Aktywności „Po Drodze” dla dorosłych osób z autyzmem. 

Moderatorzy panelu:

 1. Prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński
 2. dr Mariola Wiater
 3. mgr Julia Karcz-Ryndak

Katedra Zarządzania Procesowego
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

11 EXPERTS' PANEL: Neurodiverse organization – characteristics, benefits, challenges

Main topic:
Neurodiverse organization – characteristics, benefits, challenges

The determinant of the success of modern organizations is their ability to adapt to changing and complex operating conditions. In the area of human resources, the expression of the mentioned adaptability may be the implementation of neurodiversity practices, referring to the different cognitive mechanisms that distinguish employees, clients and other stakeholders of organizations who are on the autism spectrum. 

In the context of the extremely low employment rate of only 2% of neurodiverse people in Poland, it may be particularly important to create a platform for multifaceted analysis, showing perspectives, exchanging views and experiences related to the creation of neurodiverse organizations in management practice.

The debate will also discuss issues of sensory accessibility in public space and the work environment, as well as organizational changes occurring as a result of the implementation of the neurodiversity concept.

The discussion will also result in a deeper scientific reflection on the importance of the concept of neurodiversity in management theory.

The panel will include experts:

 1. Katarzyna Oksinska – Director of the HR Department at the Central Information Center
 2. Karolina Radziszewska – Vice President of Human Resources for Central and Eastern Europe at Skanska SA
 3. Jacek Śmigiel – Tutor, auditor, recruiter, trainer at AsperIT, vice-president of the management board of the Autism Society of Lower Silesia, project coordinator of the Activity Club „Po Drodze” for adults with autism.

Panel moderators:

 1. Prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński
 2. dr Mariola Wiater
 3. mgr Julia Karcz-Ryndak

Department of Process Management Krakow University of Economics

Data panelu:   21/05/2024 wtorek godz. 10:45-12:15.     
Link do wydarzenia on-line na platformie wirtualnej: Teams meeting

Uczestnicy panelu

Moderatorzy panelu

12 PANEL EKSPERCKI: Samorząd - TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA A GLOBALNE WYZWANIA KLIMATYCZNE

Temat przewodni: TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA A GLOBALNE WYZWANIA KLIMATYCZNE

Tematem dyskusji będzie aktualny i ważny problem zmian klimatycznych i transformacji energetycznej. Zjawiska te wzajemnie na siebie wpływają tworząc cykl przyczynowo-skutkowy. Eksperci z różnych dziedzin będą dyskutować o tym, jak pilna potrzeba odpowiedzi na zmiany klimatyczne napędza innowacje i transformacje w sektorze energetycznym, a także jak zmiany wprowadzane w ramach transformacji energetycznej mogą wpłynąć na tempo i zakres dalszych zmian klimatycznych.

Będziemy się starali omówić, jak inicjatywy związane z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną są projektowane w odpowiedzi na zmiany klimatyczne oraz wskazać wpływ transformacji energetycznej na klimat, poprzez wskazanie potencjalnych pozytywnych i negatywnych skutków transformacji energetycznej, takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych lub zwiększone zużycie zasobów naturalnych.

Dyskusja będzie dotyczyła również możliwości wykorzystania europejskich funduszy i mechanizmów wsparcia dla inwestycji w technologie SV, które umożliwiają przedsiębiorstwom i samorządom transformację ich systemów energetycznych. Ponadto wskażemy studiów przypadków i dobrych praktyk z różnych państw UE (w tym Polski), które mogą służyć jako wzór dla innych oraz poruszymy problem znaczenia międzynarodowej współpracy i wymiany wiedzy między krajami w kontekście globalnych działań na rzecz klimatu.

W panelu będą uczestniczyli:

 1. Blanka Romanowska – GZM (Górnośląska Zagłębiowska Metropolia),
 2. Kinga Radoń – Dyrektor Departamentu Środowiska (Urząd Marszałkowski w Krakowie)
 3. Agata Kiecok – Naczelnik w Ministerstwie Rolnictwa. Wydział Inwestycji Środowiskowych.
 4. Bogdan Pomianek – Z-ca Dyrektora w Ministerstwie Rolnictwa. Departament Wspólnej Polityki Rolnej.
 5. Kamil Wyszkowski – Dyrektor w United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP) 
 6.  

Moderatorzy panelu:

dr Edyta Bielińska-Dusza
dr Piotr Markiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zachęcamy uczestników konferencji, społeczność akademicką i pracowników jednostek publicznych do uczestnictwa w panelu eksperckim.

12 EXPERTS' PANEL: Local Government - ENERGY TRANSFORMATION AND GLOBAL CLIMATE CHALLENGES

The main theme:
ENERGY TRANSFORMATION AND GLOBAL CLIMATE CHALLENGES

The topic of discussion will be the current and important issue of climate change and the energy transition. These phenomena influence each other creating a cause and effect cycle. Experts from various fields will discuss how the urgency of responding to climate change is driving innovation and transformation in the energy sector, as well as how changes implemented as part of the energy transition can influence the pace and extent of further climate change.

We will seek to discuss how renewable energy and energy efficiency initiatives are being designed in response to climate change, and to identify the impact of the energy transition on the climate, by identifying potential positive and negative impacts of the energy transition, such as reduced greenhouse gas emissions or increased consumption of natural resources.

The discussion will also address the possibility of using European funds and support mechanisms for investments in SV technologies that enable companies and local authorities to transform their energy systems. In addition, we will identify case studies and good practices from different EU countries (including Poland) that can serve as a model for others and we will raise the issue of the importance of international cooperation and knowledge exchange between countries in the context of global climate action.

The panel will be attended by:

Blanka Romanowska – GZM (Upper Silesian Zagłębie Metropolis),
Kinga Radoń – Director of the Department of Environment (Marshal’s Office in Krakow)
Agata Kiecok – Head at the Ministry of Agriculture.Environmental Investment Department.
Bogdan Pomianek – Deputy Director at the Ministry of Agriculture. Department of Common Agricultural Policy.
Kamil Wyszkowski – Director at United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP).

Panel moderators:

Dr Edyta Bielińska-Dusza
dr Piotr Markiewicz
Krakow University of Economics

We encourage conference participants, the academic community and employees of public entities to participate in the expert panel.

Data panelu:   21/05/2024 wtorek godz. 11:00-12:30.     
Link do wydarzenia on-line na platformie wirtualnej: Teams meeting

Uczestnicy panelu

Moderatorzy panelu

7 PANEL EKSPERCKI: Cyfryzacja procesów informacyjno-decyzyjnych

Temat przewodni: Cyfryzacja procesów informacyjno-decyzyjnych

 

Cyfryzacja procesów informacyjno-decyzyjnych stanowi obecnie poważne wyzwanie dla wielu organizacji, zarówno komercyjnych, jak i administracji publicznej na różnych szczeblach. Wybór odpowiedniej metody realizacji tego zadania odgrywa kluczową rolę i wpływa na jakość nowych, cyfrowych form przeprowadzania istotnych procesów. Osoby odpowiedzialne za digitalizację procesów muszą stale zastanawiać się, czy w swoim projekcie skupiają się głównie na cyfryzacji czynności wykonywanych przez interesariuszy, czy też na cyfryzacji treści będących przedmiotem tych procesów.

Serdecznie zapraszamy na panel

 

W panelu będą uczestniczyli:

 1. mgr Marcin Kowalski – Archman Sp. z o.o.,
 2. dr inż. Karol Kwiatek – ArcelorMittal Poland S.A.,
 3. mgr inż. Przemysław Radziszewski – Accenture,
 4. mgr inż. Piotr Spaliński – KGHM S.A.

Moderator panelu:

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Zachęcamy uczestników konferencji, społeczność akademicką do uczestnictwa w panelu.

Data panelu:   25/05/2023 środa godz. 09:00-10:30.      Link do wydarzenia on-line na platformie zoom:    Panel ekspercki Cyfryzacja