XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wiedza-Gospodarka-Społeczeństwo – CMQ2021

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CMQ – College of Management and Quality Sciences)  pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”, odbyła się w dniach 22-23 września 2021 roku. Konferencję przeprowadzono zdalnie, przy wykorzystaniu platformy Zoom. Program konferencji był bogaty i zróżnicowany, zarówno w obszarze naukowym, jak i empirycznym.

Konferencję rozpoczęła sesja inauguracyjna, podczas której jako pierwszy głos zabrał Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Piotr Buła, który życzył uczestnikom konferencji wielu inspiracji badawczych. Pogratulował organizatorom przygotowania nie tylko sesji naukowych, ale także interesujących tematycznie paneli eksperckich. Z kolei głos zabrał Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK prof. Bernard Ziębicki, który przedstawił cele konferencji i podkreślił jej znaczenie dla rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości. Prof. Andrzej Jaki podziękował wszystkim osobom, które wsparły konferencję, moderatorom sesji naukowych i paneli eksperckich a także recenzentom i redaktorom monografii. Prof. Janusz Nesterak, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego CMQ2021, przedstawił program konferencji i omówił zrealizowaną w maju studencką sesję naukową, której efektem są trzy publikacje, zawierające 18 zrecenzowanych artykułów naukowych, przygotowanych przez 25 młodych naukowców oraz 62 postery przedstawione przez 148 studentów. Wyraził zadowolenie ze wzrostu zainteresowania studentów konferencją CMQ2021 i podziękował dr Zofii Gródek-Szostak oraz Prof. Agacie Niemczyk za opiekę nad studentami.

 Po zakończeniu tej części konferencji rozpoczęły się dwie sesje plenarne. Pierwszą „Ekonomiczne i społeczne wyzwania współczesnej gospodarki” prowadził prof. Stanisław Popek, a do wygłoszenia tez badawczych zaproszonych zostało czterech badaczy reprezentujących krajowe uniwersytety. Druga anglojęzyczna sesja plenarna „Economic and social aspects of the modern business management” moderowana była przez prof. Agnieszkę Żbikowską. Wystąpiło w niej czterech naukowców z zagranicznych jednostek badawczych (Gwatemala, Serbia, Ukraina, Włochy) i przedstawiciel dużej międzynarodowej korporacji z USA. W pozostałych siedmiu, w tym dwóch anglojęzycznych sesjach naukowych zaprezentowane zostały 42 referaty przegotowane przez 75 badaczy, reprezentujących 15 uczelni. Zagadnienia dyskutowane w czasie trwania sesji naukowych koncentrowały się wokół następujących tematów:

 • Determinants of the functioning of the contemporary consumer and investor market,
 • Determinanty funkcjonowania i rozwoju gospodarek – perspektywa globalna, regionalna i lokalna,
 • Instrumenty budowania konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy: (1) wyzwania współczesnego rynku pracy i (2) kształtowanie kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych,
 • Modern concepts and tools for organization management,
 • Uwarunkowania rozwoju i przekształceń przedsiębiorstw.

Sesje naukowe moderowane były przez zaproszonych profesorów Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości: Pawła Cabałę, Dariusza Dymka, Adama Figla, Bartosza Kurka, Grażynę Paliwodę-Pękosz, Jarosława Plichtę, Małgorzatę Tyrańską oraz Bernarda Ziębickiego.

Integralną i interesującą częścią XIII Konferencji CMQ2021 było dziewięć zróżnicowanych tematycznie paneli eksperckich, w których podjęto dyskusje na temat najważniejszych zagadnień współczesnego świata gospodarczego. Panele eksperckie cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły w sumie 452 uczestników i 37 ekspertów reprezentujących różne branże. Panel:

 • Turystyka – wracamy już do gry? prowadzony był przez prof. Agatę Niemczyk i dr Zofię Gródek-Szostak. To już ponad rok, jak COVID 19 zmienił warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym także branży turystycznej. Powszechnie uznaje się, że sektor turystyki ucierpiał najbardziej w wyniku pandemii. Ryzyko z jakim zmagały się podmioty gospodarcze przybrało nową nieoczekiwaną formę. Można postawić pytania czy to ryzyko już wygasło, czy przybrało inną postać, czy pomoc ze strony państwa okazała się wystarczająca? Na te i inne pytania odpowiadało grono ekspertów: Remigiusz Dróżdż (Prezes Pomorskiej Izby Turystyki), Paula Fanderowska (Zastępca Dyrektora KBF ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków), Anna Salamończyk-Mochel (Wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Turystycznej) i Agata Wojtowicz (Prezes Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej).
 • Innowacje w zarządzaniu sektorem komunalnym, przygotowany był przez prof. Marka Jabłońskiego i dr Dariusza Fiszta. Kluczowym obszarem tematycznym panelu była identyfikacja wyzwań, zagrożeń i perspektyw związanych z zarządzaniem sektorem komunalnym z perspektywy innowacji technologicznych. Konfrontacja doświadczeń panelistów z wiedzą przedstawicieli środowiska naukowego pozwoliła zidentyfikować z jednej strony kluczowe obszary problemowe dotyczące zarządzania sektorem komunalnym z perspektywy innowacji technologicznych, z drugiej zaś określiła potencjalne kierunki doskonalenia zarządzania sektorem komunalnym. W panelu uczestniczyli: Marek Kabaciński (Członek Zarządu MPO Sp. z o.o.), Marcin Kandefer (Członek Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA), Marek Mazurek (Członek Zarządu MPEC SA) oraz Piotr Ziętara (Prezes Zarządu Wodociągi Miasta Krakowa SA).
 • Rural development through entrepreneurship: an example of good practices moderowany był przez dr Tomasza Kusio oraz dr Katarzynę Żmiję. W ramach panelu zaprezentowane zostały rezultaty projektu Ardent w trzech krajach: Polsce, Niemczech i Portugalii. Projekt służy promowaniu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości wśród osób dorosłych pochodzących z obszarów wiejskich. Jego celem jest także zwiększenie zaangażowania społecznego instytucji szkolnictwa wyższego poprzez większą integrację i nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami a społecznością wiejską danego regionu. Prezentacjom towarzyszyła dyskusja, której myślą przewodnią była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak skutecznie wspierać rozwój obszarów wiejskich w dobie współczesnych wyzwań? W dyskusji uczestniczyli: Tomasz Kusio (Project Manager), Iulia-Maria Stroila (Member of Ardent Team, Germany), Alexandra Borges (Member of Ardent Team, Portugal) i Janusz Rosiek (Member of Ardent Team, Poland).
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w obszarze opakowań – realna możliwość czy utopia? zorganizowany był przez prof. Agnieszkę Cholewę-Wójcik. Panel praktyków był dyskusją na temat gospodarowania nieodnawialnymi zasobami wykorzystywanymi w branży opakowań. Paneliści podzielili się spostrzeżeniami na temat strategii i działań związanych z transformacją przemysłu opakowaniowego w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Udział w panelu pozwolił pozyskać wiedzę na temat doskonalenia opakowań i procesów ich wytwarzania oraz zastępowaniem materiałów opakowaniowych uciążliwych dla środowiska naturalnego, materiałami z surowców odnawialnych. W panelu udział wzięli: Krzysztof Hornicki (Wiceprezes Zarządu Interseroh Advisory sp. z o.o.), Konrad Nowakowski (Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu) i Jacek Wodzisławski (Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal).
 • Jeszcze segmentacja czy już indywidualizacja? Nowe technologie w komunikacji marketingowej moderowany był przez prof. Agnieszkę Żbikowską. Duża różnorodność potrzeb i oczekiwań konsumentów sprawiły, że tworzenie pojemnych segmentów rynku stało się coraz trudniejsze, stąd pojawiła się koncepcja zastąpienia segmentacji masową personalizacją. Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że większość przedsiębiorstw może masowo indywidualizować komunikację marketingową z konsumentami. Jednocześnie współcześni konsumenci coraz częściej aktywnie, samodzielnie poszukują informacji o produktach i nie są już tylko biernymi odbiorcami treści płynących z reklamy telewizyjnej czy billboardu. Paneliści szukali odpowiedzi na pytania o to, które narządzie promocji najłatwiej jest indywidualizować? czy taka personalizacja jest efektywna? jakie kanały sprawdzają się najlepiej w indywidualnej komunikacji z konsumentami i na ile można zautomatyzować indywidualną komunikację marketingową? W panelu wzięli udział eksperci: Grzegorz Błażewicz (Prezes Zarządu SALESmanago, Kraków), Marcin Bacia (Purinova, Kraków) i Magdalena Tokarczyk-Cyran (Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Armatury SA, Kraków).
 • Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy – Projekt Dialog prowadzony był przez prof. Joannę Kudełko. Przedmiotem debaty ekspertów były kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, postrzegane z punktu widzenia pracodawców, reprezentujących różne branże gospodarki. Do głównych wątków debaty należały: ocena kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych, oczekiwania kompetencyjne pracodawców w przyszłej perspektywie, potrzeba realizacji studiów praktycznych i formy współpracy uczelni i praktyków gospodarczych w zakresie kształcenia studentów. Do grona ekspertów zaproszeni zostali: Michał Adamczyk (Prezes Zarządu Grupy KMS), Łukasz Bernard (Wiceprezes Zarządu Admill Sp. z o.o.), Magdalena Klimek-Ślęzak (właściciel Infoprofit Sp. z o.o.), Monika Lipińska-Frydrych (Starszy Specjalista ds. Rekrutacji HR Navigator), Małgorzata Majewska-Madura (Manager Projektów Rekrutacyjnych HR Navigator), Marcin Sojka (właściciel Sales HR), Paweł Wiąk (Dyrektor Oddziału Notus Finanse SA) i Elżbieta Zadęcka-Cieślik (Koordynator Projektów i Biura Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU).
 • Różne oblicza przedsiębiorczości przygotowany był przez dr Zofię Gródek-Szostak i prof. Agatę Niemczyk. Trzecia dekada XXI wieku to okres intensywnych zmian w wielu sferach życia, które jeszcze kilkanaście lat temu były niewyobrażalne i stanowiły bardziej opowieści z literatury science fiction, a nie prognozy co do rzeczywistych trendów występujących na świecie. Rozwój nowoczesnych technologii, cyfryzacja, globalizacja, zmiany kulturowe są wymieniane jako te, które najbardziej wpływają na zrównoważony rozwój, przyszłość gospodarczą i społeczną. Nieskuteczność tradycyjnego modelu biznesowego, powiększające się zagrożenie wykluczeniem społecznym, to rzeczywistość, która wymaga nowego spojrzenia na społeczeństwo. Jedną z szans na rozwiązanie wspomnianych problemów jest rozwój przedsiębiorczości – ale jakiej? Czy przedsiębiorczość może stanowić antidotum na problemy rynku pracy? Próbę odpowiedzi na postawione problemy, podjęło zaproszone grono ekspertów: Witold Ekielski (doradca Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej), Konrad Kolegowicz (Prezes Zarządu Centrum Komercjalizacji UEK Sp. z o.o.), Bernard Szatkowski (główny specjalista w Departamencie Wsparcia Eksportu MARR SA), Karolina Wanda Olszowska (koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie) i Barbara Siorek (kierownik Biura Karier ASP w Krakowie).
 • Samorząd w Polsce – wyzwania i kierunki rozwoju moderowany przez dr Piotra Markiewicza i mgr Piotra Wesołowskiego. Pandemia Covid-19 wpłynęła na wiele obszarów i aktywności naszego życia, również na jednostki samorządu terytorialnego (JST) w Polsce w zakresie zadań publicznych, które mają realizować. W panelu prelegenci dyskutowali na temat wyzwań związanych z wychodzeniem z kryzysu pandemicznego oraz zmian jakie wymusił ten kryzys w funkcjonowaniu tych jednostek. W jakim stopniu cele przyjęte w dokumentach strategicznych będą musiały podlegać rewizji i modyfikacji? Jaki wpływ na rozwój JST będzie miał dostęp do środków z funduszy UE? Jaką rolę będzie odgrywało dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami? Na te pytania odpowiadało grono zaproszonych ekspertów: Robert Jakubowski (Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego), Konrad Pokora (Prezydent Zduńskiej Woli), Jacek Wiśniewski (Prezydent Mielca) i Marek Wójcik (pełnomocnik ds. legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich).
 • Współczesne uwarunkowania rachunkowości prowadzony był przez p Artura Hołdę i dr Annę Staszel. Tematem dyskusji były współczesne determinanty funkcjonowania rachunkowości. Szczególnie miejsce w dyskusji zajęła problematyka oszustw księgowych i manipulacji danymi w kontekście rachunkowości kreatywnej, jak również wpływ pandemii na rachunkowość oraz postępująca automatyzacja i informatyzacja, które mogą mieć bezpośredni i znaczący wpływ na system współczesnej rachunkowości. Dyskusja dotyczyła relacji między teorią rachunkowości, praktyką rachunkowości a postępującymi zmianami na świecie, jak również przyszłości zawodu księgowego i biegłego rewidenta. Tematy te poruszyli: Grzegorz Oszczypała (Prezes PIBR O/Kraków), Piotr Rybicki (Ekspert Corporate Governance) i Jakub Wojnarowski (Head of ACCA Poland & Baltic Countries).

Uczestnicy konferencji pochodzili z Polski, Kanady, Niemiec, Portugali, Serbii, Ukrainy, Włoch i USA. Efektem konferencji CMQ2021 jest siedem publikacji, które można pobrać ze strony internetowej: https://cmq.uek.krakow.pl

Są to monografie następujące:

 1. Business Development In Digital Economy and Covid-19 Crisis, Edited By Janusz Nesterak, Bernard Ziębicki,
 2. Wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, naukowa  Andrzej Jaki, Bernard Ziębicki,
 3. Dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, red. naukowa Janusz Nesterak, Angelika Wodecka-Hyjek,
 4. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, red. naukowa Joannna Kudełko, Małgorzata Tyrańska,
 5. Współczesne wymiary ryzyka w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, red. naukowa Zofia Gródek-Szostak, Agata Niemczyk,
 6. Contemporary Risks In Enterprises and Local Government Units,
  Edited by: Janusz Nesterak, Agata Niemczyk, Zofia Gródek-Szostak,
 7. Wyzwania zarządzania ryzykiem w organizacjach prywatnych i publicznych,
  naukowa Zofia Gródek-Szostak, Agata Niemczyk.

 

Podsumowując konferencję CMQ2021 Przewodniczący Rady Programowej prof. Andrzej Jaki pogratulował Komitetowi Organizacyjnemu sprawnego przeprowadzenia interesujących sesji naukowych oraz paneli eksperckich. Z kolei prof. Janusz Nesterak podziękował imiennie wszystkim współpracownikom i partnerom konferencji, którzy aktywnie włączyli się w jej przygotowanie i przeprowadzenie. Do projektowania  przyszłorocznej konferencji zaprosił badaczy i ekspertów,  podejmujących badania nad ważnymi, współczesnymi problemami nauk  o zarządzaniu i jakości  w szerokiej perspektywie problematyki wiedzy i społeczeństwa. 

 

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji CMQ2021

 

logo_uek_white
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
(+48) 12 293 5724
CMQ-2021